Общи условия

    Официални правила на играта :
„Кулинарно Световно Първенство 2022”
 

1.    Период на Играта
Играта ще бъде активна от 00:01 часа на 18.11.2022 г. до 23:59 часа на 18.12.2022 г. След 16:59 часа на 18.12.2022 г. достъпът до играта  ще бъде преустановен.

2.    Организатор на Играта
"СПОРТАЛ.БГ" АД, учредено и съществуващо съгласно законите на Република България, вписано в Търговския регистър под ЕИК 200818004, със седалище и адрес на управление в гр. София, ул. „Николай Хайтов” № 3А, наричано по-долу “Организатор”.

3.    Описание на Играта и награди:

3.1.     Целта на Играта е популяризиране на кулинарното събитие. В рамките на Играта Участниците (дефинирани по-долу) избрани чрез жребий ще спечелят някоя от наградите, а именно :

-   10 броя подаръчни кутии – предоставени от Philadelphia. Всеки комплект съдържа:
•        5 бр. Philadelphia 175g (Оригинал, Билки, Лайт, Милка, Протеин)
•        1 бр. Philadelphia XL Оригинал 300g
•        1 бр. Philadelphia котидж сирене
•        1 бр. готварска престилка Philadelphia
- 1 брой хлебопекарна  - предоставена от София Мел
– 2 броя подноса за хранене – предоставени от София Мел.
– 10 комплекта селекция подправки – предоставени от Kotanyi
- 10 подаръчни комплекта коледен чай и оригинална чаша за чай  - предоставени от Ahmad Tea.
- 15 подаръчни комплекта грижа за здравето  - предоставени от Doppel Herz
- 3 броя кулинарни книги "Добра година" – предоставени от Goodlife
-  1 брой уред за бавно готвене RUSSELL HOBBS 24180-56 200 W, черен мат – предоставен от Woman.bg
-  1 брой сокоизстисквачка и цитруспреса ROHNSON R-409 600 W – предоставена от Woman.bg
-  1 брой Електрическа канa SENCOR SWK1015VT 1100 W, 1 Л – предоставена от Woman.bg
-  1 брой Електрическа канa GORENJE K17S 2200 W, 1,7 Л – предоставена от Woman.bg
-  1 брой месомелачкa ROHNSON R-547 – предоставена от Woman.bg
-  1 брой Миксер PHILIPS SERIES 5000 HR3745/00 SERIES 5000 – предоставен от Woman.bg
-  1 брой Блендер PHILIPS PROBLEND HR2041/17 SERIES 3000 – предоставен от Woman.bg
-  1 брой Пасатор GORENJE HBC564QW – предоставен от Woman.bg
- 1 брой Тостер BOSCH TAT 3A014 – предоставен от Woman.bg
- 1 брой САНДВИЧ МЕЙКЪР SOLAC SD5057 – предоставен от Woman.bg
- 1 брой Кана SINGER WP-O4 PURPLE 2.5 Л – предоставена от Woman.bg
- 1 брой Кухненскa везна HOMA HS-05N – предоставена от Woman.bg
- 1 брой MULTICOOKER ROHNSON R 2815 – предоставен от Woman.bg
- 1 брой Кафемашина с капсули KRUPS KP1A0531 PICCOLO XS RED МОЩНОСТ 1340-1600 W, 15.0 bar, ЧЕРВЕН – предоставена от Woman.bg


3.2.    За да участвате в играта следва да гласувате за избрано от Вас ястие/ рецепта в играта https://culinary.woman.bg/  и да попълните задължителните полета за регистрация. Участието в играта не е обвързано с покупка.

4.    Участници в играта.
4.1.    Участниците в Играта са длъжни да спазват условията и разпоредбите на изложените по-долу официални правила на Играта (наричани по-долу "Официални Правила"). С факта на регистрацията си за играта всеки Участник потвърждава, че е запознат, приема и се задължава да спазва настоящите Официални правила и срокове на играта.
4.2.     Участник в Играта е всяко дееспособно физическо лице на възраст над 18 години, което е направило валидна регистрация в сайта на играта.
4.3.    За да участва в Играта всеки Участник, трябва да предостави данни за контакт, включващи име, адрес на електронна поща (e-mail), като с факта на регистрацията, ще се счита, че Участникът дава своето съгласие тези данни да бъдат използвани от Организатора на играта.
4.4.     Организаторът на играта е администратор на лични данни, който поема задължението да събира и обработва личните данни, предоставени от Участниците в Играта, единствено по повод и във връзка с Играта и в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за защита на личните данни и приложимото законодателство на ЕС. Организаторът се задължава да не предоставя на трети лица лични данни на Участниците, станали му известни при и по повод участието им в Играта.
4.5.     Служители на и свързани лица със "СПОРТАЛ.БГ" АД, рекламните агенции, свързани с Играта, както и членове на семействата на всички посочени по-горе лица (деца, родители и съпрузи) не могат да участват в Играта.

5.    Територия.
5.1.    Играта се провежда на територията на Република България.

6.    Механизъм на Играта
6.1.    Печелившите Участници, които ще получат награди, ще бъдат избрани чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници. Тегленето на печелившите ще се извърши 19.12.2022 г.
6.2.     Имената на печелившите ще бъдат обявени в интернет страницата на https://culinary.woman.bg 
6.3.     Наградата ще бъде предоставена на печелившите Участници, при условие че същите отговарят на условията на настоящите Официални правила и предоставят следната информация:
6.3.1.    име, презиме, фамилия, адрес, както и телефонен номер, необходими за куриерската услуга.

7.    Получаване на награда.
7.1.    Служител на Организатора ще положи усилия да се свърже с всички печеливши Участници чрез посочения при регистрацията адрес на електронна поща, за да ги уведоми за Наградата и реда за получаването й.
7.2.    Печелившя Участник трябва да установи контакт с Организатора най-късно 3 работни дни след обявяването му, за да бъде организирано получаването на Наградата му. В случай, че в посочения срок не бъде установен контакт с печеливш Участник, независимо по каква причина, този Участник губи правото да получи наградата.
7.3.    Организаторът на Играта не носи отговорност, ако се окаже, че печеливш участник е предоставил невалидни данни за контакт, невалиден или некореспондиращ адрес на електронна поща и/или не е възможно да бъде осъществена връзка с Участника.
7.4.     Получаването на Награда се удостоверява с подписване на приемо-предавателен протокол между Участника и представител на Организатора, след като печелившият Участник удостовери по надлежен ред своята самоличност.

8.    Процедура на предявяване, валидирани и получаване на наградата.

8.1.    Всички награди ще бъдат изтеглени от компютър, чрез теглене на жребий на случаен принцип от базата данни, включваща всички Участници гласували в платформата.

9.    Отсъствие на парични алтернативи
 Не се допуска размяна на наградата за паричната й равностойност и/или други изгоди.

10.     Прекратяване на играта
 Организаторът има неотменимото право да прекрати Играта по всяко време, обявявайки това на интернет страницата на https://culinary.woman.bg в случай че настъпят материални злоупотреби, недобросъвестно поведение, нарушаване на Правилата или форсмажорни обстоятелства. В тези случаи на участниците не се дължи компенсация.
 
11.    Съдебни спорове
 Всеки спор между Организатора на Играта и участниците в същата се решава по взаимно съгласие, а при невъзможност за постигане на такова спорът се решава от компетентните съдилища в Р. България, съгласно българското законодателство.
11.1. Публичност
С регистрацията и участието си в настоящата Игра Участникът декларира и се съгласява, че предоставя личните си данни доброволно като необходимо условие за участие в Играта и за ползването на правата, които може да придобие с участието си в нея и предоставя изричното си съгласие Организаторът да обработва като администратор предоставените от него лични данни за нуждите на Играта и в частност за целите на маркетинга и доставянето на спечелената награда за срок до шест месеца след приключване на играта, освен ако по закон не се изисква друго. Участникът се съгласява, че в случай на получаване на награда неговото име, адрес, снимка или други лични данни биха могли да станат публични и да бъдат използвани в аудио, печатни или видео материали от Организатора, за което Организаторът не дължи заплащане. В допълнение на горното Участникът дава съгласие оторизирани от Организатора лица да го търсят чрез предоставените от него данни за контакт (e-mail, телефон) по време и във връзка с Играта. Участниците могат да упражняват своите права на достъп и да коригират своите данни. Упражняването на правото на отказ и възражение води до оттегляне на регистрацията на участника в играта, тъй като данните са абсолютно необходими за участие в играта.

12.    Отговорност

12.1.    Организаторът не отговоря за евентуални вреди, причинени при и във връзка с участие в Играта, освен ако е доказано, че са причинени при груба небрежност или умишлено.
12.2.    Организаторът не носи отговорност за невъзможност за осигуряване на участие в Играта при настъпване на обстоятелства извън неговия контрол - случаи на непреодолима сила, случайни събития, технически проблеми в мрежата и др.
12.3.    Организаторът не отговаря в случай че Награда не може да бъде предоставена и/или използвана поради невъзможност печелившият Участник и/или негов представител да се яви и получи Наградата в рамките на определените в настоящите Официални правила условия.
12.4.    При невъзможност Награда да бъде предоставена и/или използвана поради непреодолима сила, поради нормативни или законови ограничения или каквито и да е други непреодолими обстоятелства, извън контрола на Организатора.
12.5.     Организаторът има право, без каквито и да било неблагоприятни последици за Организатора, да изключи от участие в Играта, както и да не предоставя Награда на Участник, за който има данни, че е извършил злоупотреба с технически, програмни или други средства и устройства с цел неправомерен достъп до системи на Организатора и/или участие в Играта и спечелване на Награда, и/или е действал недобросъвестно и/или по друг начин е нарушил тези Правила.
12.6.    Всички регистрации след определения краен срок на Играта, както и регистрации, в които липсват или са непълни някои от данните съгласно настоящите Официални Правила, които участникът следва да представи за участие в Играта, се считат за невалидни и Организаторът не носи каквато и да било отговорност спрямо участник с невалидна регистрация.
12.7.    Организаторът на Играта не е длъжен да води кореспонденция за непечеливши претенции, които възникват след определяне на печелившите Участници и действителното раздаване на Наградите.
12.8.    Официалните Правила ще бъдат публично оповестени и ще бъдат достъпни за целия период на продължителност на Играта на Интернет адрес https://culinary.woman.bg/terms.
12.9.     Организаторът на Играта си запазва правото да допълва или променя Официалните Правила, като промените влизат в сила само след предварителното им оповестяване на Интернет адрес https://culinary.woman.bg/terms  .Измененията и допълненията (според случая) влизат в сила от деня на публикуването им в интернет.

13.    Допълнителни разпоредби :
13.1.    С приемането на Наградата си печелившите Участници се съгласяват да бъдат снимани, записвани и да участват в публични прояви на Организатора за срок от 6 месеца, считано от приключването на играта, без да получават допълнително възнаграждение за това.
13.2.    Информация във връзка с Играта може да бъде получена на интернет https://culinary.woman.bg/
13.3.    Настоящите Официални правила влизат в сила от 00.00.01 часа на 20.11.2022 г.


14.     Официални правила
14.1.    Официалните правила ще бъдат достъпни на  страницата на играта https://culinary.woman.bg/  за периода на Играта.
14.2.    С регистрацията и участието си в Играта, Участникът декларира, че отговаря на условията за участие и има право валидно и неограничено да извършва всички действия във връзка с участието си в настоящата Игра.
* * *

Към играта